Juridisch luik :
 

1. Algemene verkoopsvoorwaarden
2. Auteursrecht
3. Andere bepalingen

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en verkopen:

 1. Levering: het materieel wordt beschouwd als zijnde door de Koper in onze werkplaatsen afgenomen hoogstens acht dagen na datum van kennisgeving van de ter beschikkingstelling.
 2. Vervoer: de goederen worden voor rekening van de Koper, op zijn risico vervoerd. Onze tussenkomst is slechts bemiddelend. Het materieel wordt alléén op uitdrukkelijk verzoek van de Koper, en op zijn kosten, tegen de transportrisiko's verzekerd.
 3. Plaatsing: is enkel ten laste van de Verkoper wanneer dit uitdrukkelijk vermeld is in de aanbieding.
 4. Klachten: zijn alleen ontvankelijk, die klachten die ons schriftelijk overgemaakt worden binnen de vijf dagen na de levering en/of het plaatsen van het materieel ; voor het opmaken van de rekening, zijn deze vijf dagen te tellen van de dag van verzending van dit document.
 5. Betalingen: behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst zijn de rekeningen contant betaalbaar. Indien de plaatsing zonder schuld van de verkoper, uitgesteld wordt, is het verschuldigde saldo in elk geval betaalbaar uiterlijk 60 dagen na factuurdatum.
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs (hoofdsom, kosten en interesten). Alle risico's zijn ten laste van de koper. De verkoper behoudt zich het recht toe eventuele betaalde voorschotten te behouden ten titel van schadevergoeding.
 6. Geschillen: geen enkel geschil machtigt de koper de verschuldigde betaling uit te stellen. Elke gefactureerde som die op haar vervaldag niet is vereffend, brengt van rechtswege een interest op gelijk aan de wettelijke interestvoet inzake handelstransacties op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank en dit zonder aanmaning. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd andere relevante invorderingskosten, de interesten, onkosten van protestaangifte en retour.
 7. Waarborg: onze waarborg beperkt zich tot het verwisselen, binnen de vierentwintig maanden vanaf de factuurdatum, van het betreffende deel dat defect bevonden werd, met uitsluiting van elke andere tussenkomst of vergoeding.
 8. Rechtsbevoegdheid: ondanks enige tegenstrijdige Kopersvoorwaarde, zullen alléén de Rechtbanken van Liège en het Vredegerecht van Liège tweede kanton bevoegd zijn, zelfs in geval van beroep op waarborg of in geval van meerdere verdedigers.
 9. Afwijkingen: elke afwijking van onze algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden zal slechts dan geldig zijn indien zij vastgelegd werden in een voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege.
 10. Wijzigingen: wij behouden ons het recht voor, zelfs na de verkoop, de bouw van de apparaten te wijzigen, ten einde er alle nuttige veranderingen in aan te brengen.
 11. Bij wijzigingen op de handelsmarkt, blijven onze prijzen onderhevig aan herziening. Bij betaling van een voorschot van minstens 20% blijven de prijzen geldig indien bestelling op de werf en plaatsing gebeuren binnen de zes maanden na bestellingsdatum.
 12. De leveringstermijn loopt vanaf ontvangst van de voorschotbetalingen en na goedkeuring van de volledige technische beschrijving van de werken door de Koper.
 13. Ingeval de koper zijn verplichtingen tav. de verkoper niet nakomt, behoudt de verkoper zich het recht toe het contract als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper. In dat geval is de verkoper gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 20 % van de waarde van het contract, onder voorbehoud van vermeerdering zo de werkelijke schade hoger zou zijn.
 14. Indien de kredietwaardigheid van de Koper niet voldoet, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uivoering der kontrakt, van de Koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de Koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 15. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de Verkoper, draagt de Koper, vanaf heden, aan de Verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
 16. Toepasselijk recht: al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.

2. Auteursrecht

Jomy SA verleent haar toestemming om voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik de inhoud van deze website te downloaden, tonen, copieren en distribueren, op voorwaarde dat de inhoud niet wordt gewijzigd en het auteursrecht van Jomy wordt vermeld. Indien u een deel van de inhoud van deze website gebruikt dient u volgende vermelding op te nemen:

Jomy SA ©  Aluminium maatwerk voor uw veiligheid
www.jomy.be

 

3. Andere juridische bepalingen:

Jomy SA is een Belgisch bedrijf met zetel te Wihogne (België).
Postadres:
Jomy SA
Rue Bourgogne 20,
4452 Wihogne
België


Gebruiksvoorwaarden
Al onze verkopen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden (zie hierboven). Jomy tracht met zorg de gegevens op deze website correct en actueel te houden. Desalnietemin kan de informatie fouten bevatten of onvolledig zijn. Jomy is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze site en de gebruiker kan bijgevolg aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Informatica
Jomy wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle gevolgen van het gebruik van deze website of eraan verbonden sites (direct of indirect). Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor opportuniteitskosten, verlies aan productiviteit, of verlies van gegevens of programmas.

Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens als gebruiker van www.jomy.be worden beschermd. In het kader van informatieaanvragen of diverse formulieren kan u gevraagd worden uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden enkel intern door Jomy gebruikt en zijn niet toegankelijk voor derden. Deze gegevens stellen ons in staat u een betere dienstverlening te verzorgen en u rechtstreeks te contacteren.

U kan uw persoonlijke gegevens steeds consulteren en indien nodig laten verbeteren of verwijderen. Voor al uw vragen hieromtrent gelieve contact op te nemen via info@jomy.be of via onze contactpagina van deze site www.jomy.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Al onze overeenkomsten en voorgaande bepalingen worden beheerst door het Belgische Recht. Voor eventuele geschillen zullen enkel de Rechtbanken van Luik (Blegië) bevoegd zijn.

Jomy SA behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik de voorwaarden en informatie vermeld op deze website te wijzigen.